+39.06.888.18.800 info@ica.center

ITA | ENG | HUN

ICA VÁLASZTOTTBÍRÓSÁG: VÁLASZTOTT BÍRÓSÁGI ZÁRADÉK

Az ICA választottbírósági eljáráshoz való hozzáférés nagyon egyszerű és többféleképpen lehetséges:
1) az ICA választottbírósági zàradèk beillesztésével a vállalati és / vagy kereskedelmi szerződésbe és bármely más típusú szerződésbe;

2) Szerződés vagy eseti kompromisszum kotèse;

3) Szerződésen kívüli ügyekre vonatkozó megállapodás megkötésével;

4) A partner vagy szerződő felek tagságára vonatkozó kérelem benyújtásával, a Választottbírósági Szabályzat alkalmazása az ICA Választottbírói Kamarájában

Ezen az oldalon letöltheti a megfelelő záradékok vagy megállapodások sablonjait a választottbírósági eljárás típusának megválasztása alapján

Választottbírósági zàradék

“A jelen okiratból eredő minden, akár szerződésen kívüli vitát, beleértve annak érvényességével, végrehajtásával, értelmezésével és rendezésével kapcsolatos vitákat is, amelyek minden esetben összefüggenek és / vagy attól függenek, az International Chamber of Arbitration Szabályzata szerinti választottbíráskodással kell rendezni mely www.ica.center weboldalon elérhető, amelyet a felek kijelentenek, hogy teljes egészében ismernek és elfogadnak, egyetlen választottbíró / három választottbíró által, akiket a jelen Szabályzatnak megfelelően neveznek ki “

Vállalati választottbíráskodás

“A társadalmi kapcsolatokkal kapcsolatos minden vita, beleértve a részvényesek határozatainak érvényességével kapcsolatos vitákat is, amelyeket a részvényesek vagy azok ellen, a társaság által vagy a társaság ellen, az igazgatók által vagy az igazgatók ellen, a könyvvizsgálók által vagy a felszámolók által, vagy a felszámolók ellen indítottak el, választottbírósági úton oldják meg a International Chamber of Arbitration Szabályzata szerint, amely elérhető a www.ica.center weboldalon, és amelyeket a felek kijelentenek, hogy teljes mértékben ismernek és elfogadnak. A Választottbíróság egyetlen választott bíróból / három választott bíróból áll, akiket a Választottbírói Kamara nevez ki. A választottbíráskodás az eljàràsrendnek megfelelő lesz, és a választottbírók a törvény szerint döntenek “

Többlépcsős záradék – Mediàciòs és Választottbírósági eljárás *

“Bármely vita, akár szerződésen kívüli is ha felmerülne, vagy közvetlenül vagy közvetve összekapcsolódik ezen okirat értelmezésével, érvényességével, eredményességével, végrehajtásával vagy megoldásával kapcsolatban, előzetes egyeztetési kísérletnek kell alávetni a „D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28 e D.M. 18 oktober 2010 n. 180” törvényerejű rendelet és az azt követő kiegészítések és módosítások alapján. Ebből a célból a felek, mostantòl fogva közös megegyezéssel, a közvetítési eljárás lebonyolításáért felelős személyként kijelölik az Igazságügyi Minisztériumnál 322.szàmon nyilvántartásba vett “Primavera Forense” szervet amit az egyeztetési kísérletek kezelésére jelöltek ki a 28/2010 törvényerejű rendelet és az azt követő kiegészítések és módosítások alapján .
E tekintetben a felek vállalják, hogy bírósági vagy választottbírósági eljárás megkezdése előtt igénybe veszik az ott megállapított egyeztetési kísérletet.
A mediàciò helyszine Róma lesz.
Ha a kiválasztott “Primavera Forense” testületet fel kell függeszteni vagy törölni kell a miniszteri nyilvántartásból, az egyeztetési kísérletre a közvetìtö testület előtt kerül sor, amelyet a felek közös megegyezéssel választottak, vagy megállapodás hiányában a vita megvitatására illetékes Bíróság elnöke.
A jelen szerződés egyik felének a „Primavera Forense” közvetítő szervtől, vagy a miniszteri nyilvántartásból történő felfüggesztés vagy törlés esetén kijelolt közvetítő testülettol eltérő szerv választása a másik fél számára indokolt okot adhat arra, hogy nem vesz részt az egyeztetési kísérletben.
Az egyeztetési kísérlet negatív kimenetele esetén, vagy mindenesetre, ha a vita a bèkèltetèsi kérelem benyújtásától számított (90) napon belül nem oldódik meg, az ügy * választottbírósági eljárás útján kerül megoldásra – a International Chamber of Arbitration Szabàlyzata szerint, elérhető a www.ica.center weboldalon, amelyet a felek kijelentenek, hogy teljes mértékben ismernek és elfogadnak.
A választottbíróság egyetlen választott bíróból (vagy három bìròbòl àllò testületből) áll, akiket a fenti választottbírósági Szabályzat szerint neveznek ki.
A választottbírósági döntést a törvény (vagy mèltyànyossàg) alapjàn hozzák meg.
A választottbíróság székhelye …………
A választottbírósági eljárás a következő nyelven zajlik: …………………………….
A választottbíró (vagy választottbírák) döntése kötelező lesz a felekre nézve “

* (Vagy … “választottbírósági úton, pontosabban a Gyorsított Eljárás formáiban, a International Chamber of Arbitration Szabályzata szerint, mely elérhető a www.ica.center weboldalon, hivatkozva valamennyi függelékére mellékletère, és / vagy kapcsolódó iratra, amelyet a felek kijelentenek, hogy teljes egészében ismernek és elfogadnak, egyetlen, a jelen szabályzatnak megfelelően kinevezett egyetlen választottbíró àltal “)

Az úgynevezett nemzetközi választottbírósági záradék

“A jelen okiratból eredő minden, akár szerződésen kívüli jellegű, azzal kapcsolatos vagy azzal összefüggő vitát választottbíráskodás útján rendeznek a International Chamber of Arbitration választottbírósági Szabàlyzat szerint, amelyek a www.ica.center weboldalon elérhetők, és amelyeket a felek tudomásul vesznek és teljes egészében elfogadja egyetlen választottbíró / három választottbíró, akiket a jelen Szabályzatnak megfelelően neveznek ki, és akiket International Chamber of Arbitration irányít . A Választottbíróság a törvény szerint … / méltányosság szerint fog ítélkezni.A választottbíróság székhelye … A választottbíráskodás nyelve a következő lesz…….”

Eljàràsrendtől eltèrő választottbírósági záradék

“A jelen okiratból eredő minden vitàt, az ahhoz kapcsolódó vagy azzal összefüggő összes vitát választottbíráskodás útján kell megoldani a International Chamber of Arbitration Szabályzata szerint, amelyek a www.ica.center weboldalon elérhetőek, és amelyekrol a felek kijelentik, hogy teljes egészében ismernek és elfogadnak,egyetlen választottbíró / három választottbíró, akiket a jelen Szabályzatnak megfelelően neveznek ki. Az olasz polgári törvénykönyv 824 bis. cikkének ellenére a felek megállapodnak abban, hogy a vitát a választottbírák szerződés ùtjàn fogják meghatározni “

Választottbírósági egyezsèg

“Alulírott ……. és ……., tekintettel arra, hogy vita alakult ki közöttük ………………………… kapcsán, egyetértenek abban, hogy ezt a vitát választottbírósági úton rendezik az International Chamber of Arbitration választottbírósági Szabályzata szerint amelyek a www.ica.center weboldalon elérhetőek ès amelyekről a felek kijelentik, hogy teljes mértékben ismernek és elfogadnak. A választottbíróság egyetlen választott bíróból / három választott bíróból áll, akiket a jelen Szabályzatnak megfelelően neveznek ki.
Dátum aláírások “

Választottbírósági zàradèkok az UNCITRAL szabályok szerint

A – UNCITRAL választottbírósági záradék sablon az I.C.A. kinevezésère, jogosult hatóságként, és szolgáltatásainak igènybevètelère:

“A jelen megállapodásból, vagy annak megsértéséből, felmondásából vagy érvénytelenségéből fakadó minden ellentmondást, vitát vagy követelést az UNCITRAL Választottbírósági Szabályzat szerint Választottbíróság útján oldanak meg. Az International Chamber of Arbitration lesz a kinevezésre jogosult hatóság, és szolgáltatásait az UNCITRAL választottbírósági Szabályzat szerinti esetekre vonatkozó eljárással összhangban nyújtja, amely a www.ica.center weboldalon elérhető, és amelyet a felek kijelentenek, hogy teljes mértékben ismernek és elfogadnak “

B – UNCITRAL választottbírósági záradék sablon az ICA kijelölési hatóságként történő megjelölése:

“A jelen megállapodásból, vagy annak megsértéséből, felmondásából vagy érvénytelenségéből fakadó minden ellentmondást, vitát vagy követelést az UNCITRAL választottbírósági szabályai szerint választottbíràskodàs útján oldanak meg.
Az International Chamber of Arbitration lesz a kinevezésre jogosult hatóság “

C – UNCITRAL választottbírósági záradék modell az I.C.A szolgáltatások igènybevètelèhez:

“A jelen megállapodásból, vagy annak megsértéséből, felmondásából vagy érvénytelenségéből fakadó minden ellentmondást, vitát vagy követelést az UNCITRAL választottbírósági Szabályzat szerinti választottbíràskodàs útján oldanak meg.
A kinevezésre jogosult hatóság …
A International Chamber of Arbitration szolgáltatásait az UNCITRAL választottbírósági szabályai szerinti esetekre vonatkozó eljárás szerint nyújtja, amely elérhető a www.ica.center weboldalon, és amelyet a felek kijelentenek, hogy ismernek és teljes mértékben elfogadnak “

GYORSÍTOTT ELJÁRÁS
Választottbírósági zàradèk

“A jelen okiratból eredő minden vitát, ideértve a szerződésen kívüli jellegű vitákat is, beleértve annak érvényességével, végrehajtásával, értelmezésével és megoldásával kapcsolatos, és minden esetben kapcsolódó és / vagy attól függő vitákat, Választottbírósági úton fogják megoldani, pontosabban Gyorsìtott Eljárás formájàban , a www.ica.center weboldalon elérhető International Chamber of Arbitration Szabályzata szerint , hivatkozva valamennyi függelékére, mellékletère és minden olyan okiratra, amelyek kapcsolódnak és / vagy kapcsolatban àllnak , és amelyeket a felek kijelentenek, hogy teljes egészében ismernek és elfogadnak, egyetlen választottbíró àltal , aki a jelen szabályzatnak megfelelően lett kinevezve”

GYORSÍTOTT ELJÁRÁS
Választottbírósági egyezsèg

“Alulírott ……. és ……., tekintettel arra, hogy vita alakult ki közöttük ………………………… kapcsán, egyetértenek abban, hogy ezt a vitát választottbíróság útján oldják meg, Gyorsított Eljárás formájában, a International Chamber of Arbitration szabályzata szerint, amely elérhető a www.ica.center weboldalon, , hivatkozva valamennyi függelékére, mellékletère és minden olyan okiratra, amelyek kapcsolódnak és / vagy kapcsolatban àllnak, amelyeket a felek kijelentenek, hogy teljes egészében ismernek és elfogadnak. A választottbíróság egyetlen választott bíróból áll, akit a jelen Szabályzatnak megfelelően neveznek ki.
Dátum aláírások “

KÉRELEM VÁLASZTOTTBIROSÁGI ELJÁRÁSRA

A Felperes adatai:

 • név / megnevezés, cím / székhely, személyében (beosztás és név).
 • képviseli és védi (az ügyvédek neve), a meghatalmazás [1] alul / szélén / csatolva ehhez a kérelemhez, amelynek (cím) irodájára levelezèsi cìmet nevez meg az eljárás céljából

a következőket tárja fel

A vita általános jellemzői:

az alperes nevének / megnevezèsènek, cìmènek/székhelyének feltüntetése;
a vita és a kérdések leírása a gazdasági érték megjelölésével;
a választottbírósági megállapodás megjelölése (ebben az esetben szükségszerűen csatolni kell az azt tartalmazó okiratot);
a kérelem alátámasztásához szükséges bizonyítékok és minden olyan dokumentum, amelyet a fél hasznosnak tart csatolni;
bármilyen utalás az eljárás szabályaira, a vita érdemére vonatkozó szabályokra, a vita eljàràsrend szerinti vagy eljàràsrendtől eltèrő jellegére, vagy a törvény / méltányosság szerinti döntés, a választottbíróság székhelyére és nyelvére vonatkozó pontosítások.

ennek előrebocsátása után, a felperesre nèzve

Okirat a választottbíró kinevezéséről egyedüli választottbíró esetén (csak egy választottbíró kérelme esetén illesztendő be)

kérelmezi

hogy a International Chamber of Arbitration Vàlasztottbìròi Tanàcsa nevezze ki a választottbírósági Szabályzat Art.13.2. pontja értelmében a választottbírósági megállapodás alapján az Egyedüli választottbírót, amely döntést hoz (eljàràsrend szerinti / eljàràsrendtől eltèrő mòdon, a törvény / méltányosság szerint), elfogadva az alábbi következtetéseket:

vagy

A választottbíró kinevezése választottbírói testület esetében (csak akkor kell beilleszteni, ha a harmadik választottbírót kell kinevezni a Választottbírói tanácshoz)

Kijelöl

A Szabályzat 13.4. cikke szerint, választottbíróként (képesítés és név) irodàval (város, cím, telefon, fax, e-mail) kérelmet nyújtva be a International Chamber of Arbitration Vàlasztottbìròi tanàcsához, hogy a választottbírósági megállapodás alapján nevezze ki a harmadik, a Választottbíróság Elnökeként eljáró választottbírót.
Alternatìvakènt, (csak a harmadik választottbíró kinevezèse irànti kèrelem esetèn kell beilleszteni a a felek által kinevezett vàlasztottbìròkhoz)
kifejezetten a választottbírósági megállapodás alapján az azonos módon kijelölt választott bíróra ruházza azt a hatáskört, hogy kölcsönös megállapodás alapján eljárjon a másik fél által kijelölt választott bíróval a harmadik választottbíró kinevezésekor, aki a választottbírói testület elnökeként jár el. Abban az esetben, ha az így kinevezett választottbírák ezt nem teszik meg, a Titkárság által kitűzött határidőn belül az elnököt a International Chamber of Arbitration Vàllasztottbìròi Tanàcsa nevezi ki.

Kèri

hogy a létrehozandó Választott bírói Testület eljàràsrend szerint / nem eljàràsrend szerint dönt , a törvény / méltányosság szerint, elfogadva az alábbi következtetéseket:

Kèri

a International Chamber of Arbitration Titkárságàt, hogy továbbítsa ezt a választottbírósági kérelmet a másik félnek.
A következő dokumentumokat mutatjàk be (pl. a választottbírósági megállapodást tartalmazó okirat másolata).
Hely, éééé / hh / nn
A fél és / vagy ügyvèdjènek alàìràsa (ha a perhez megfelelő meghatalmazással rendelkezik).
[1] A fél személyesen fordulhat bírósághoz ügyvéd segítsége nélkül, vagy választhatja azt, hogy képviselteti magàt ügyvèden keresztül. Ez utóbbi esetben a fèlnek meg kell hatalmaznia az ügyvèdet.

VÁLASZIRAT

Az alperes adatai:

 • név / megnevezés, cím / székhely, személyében (beosztás és név).
 • képviseli és védi (az ügyvédek neve), a meghatalmazás [1] alul / szélén / csatolva ehhez a kérelemhez, amelynek (cím) irodájára levelezèsi cìmet nevez meg az eljárás céljából..

a következőket tárja fel

 • a védekezés indokainak ismertetése;
 • esetleges viszontkeresetek és azok gazdasàgi értéke;
 • a válasz alátámasztásához szükséges bizonyítékok és minden olyan dokumentum, amelyet a fél hasznosnak ítél;
 • bármilyen utalás az eljárás szabályaira, a vita érdemére vonatkozó szabályokra, a vita eljàràsrend szerinti vagy nem eljàràsrend szerinti jellegére, vagy a törvény / méltányosság szerinti döntés, a választottbíróság székhelyére és nyelvére vonatkozó pontosítások.

ennek előrebocsátása után, a Felperesre nèzve

Okirat a választottbíró kinevezéséről Egyedüli választottbíró esetén ((csak Egyszemèlyi választottbíró kérelme esetén illesztendő be

kérelmezi, 

hogy International Chamber of Arbitration Vàlasztottbìròi Tanàcsa nevezze ki A választottbírósági Szabályzat Art.13.2. pontja értelmében a választottbírósági megállapodás alapján az Egyszemèlyi választottbírót, amely döntést hoz (eljàràsrend szerinti / nem eljàràsrend szerint, a törvény / méltányosság szerint), elfogadva az alábbi következtetéseket:

vagy

Okirata a választottbíró kinevezéséről szóló törvény választottbírói testület esetében (csak akkor kell beilleszteni, ha a harmadik választottbírót kell kinevezni a választottbírói tanácshoz)

Kijelöl

A Szabályzat 13.4. cikke szerint, választottbíróként (képesítés és név) irodàval (város, cím, telefon, fax, e-mail) kérelmet nyújtva be a International Chamber of Arbitration Vàlasztottbìròi Tanàcsàhoz, hogy a választottbírósági megállapodás alapján nevezze ki a harmadik, a Választottbíróság Elnökeként eljáró választottbírót.


alternatív megoldásként (csak akkor kell beilleszteni, ha a harmadik választottbírót a felek által kijelölt ugyanazokhoz a választottbírákhoz kell kinevezni)


kifejezetten a választottbírósági megállapodás alapján az azonos módon kijelölt választott bíróra ruházza azt a hatáskört, hogy kölcsönös megállapodás alapján eljárjon a másik fél által kijelölt választott bíróval a harmadik választottbíró kinevezésekor, aki a választottbírói testület elnökeként jár el. Abban az esetben, ha az így kinevezett választottbírák ezt nem teszik meg, a Titkárság által kitűzött határidőn belül az elnököt a International Chamber of Arbitration Vàlasztottbìròi Tanàcsa nevezi ki..

Kèri

hogy a létrehozandó választott bírói testület eljàràsrend / nem eljàràsrendi alapon dönt a törvény / méltányosság szerint, elfogadva az alábbi következtetéseket:

Kèri

a International Chamber of Arbitration Titkárságàt, hogy továbbítsa ezt a válasziratot a másik félnek.
A következő dokumentumokat mutatjàk be:


Hely, éééé / hh / nn


A fél és / vagy ugyvèdjènek alàìràsa (ha a perhez megfelelő meghatalmazással rendelkezik).


[1] A fél személyesen fordulhat bírósághoz ügyvéd segítsége nélkül, vagy választhatja azt, hogy képviselteti magàt ügyvèden keresztül. Ez utóbbi esetben a fèlnek meg kell hatalmaznia az ügyvèdet.

LÉPJEN KAPCSOLATBA VELÜNK

Tájékozott beleegyezés

az ICA-ról

Kapcsolatok

 • Via Santamaura n. 46 – 00192 ROMA
 • T. +39. 06.888.18.800
 • info@ica.center